Gizlilik Politikası

Bu Uygulama, Kullanıcıların Bizzat Kişisel Verilerini Toplamaktadır.

Veri İşleme Yetki Sahibi
Consorzio (Konsorsiyum) Zoodiaco - Via della Cooperazione, 16 - 45100 Rovigo - İtalya,
zoodiaco@zoodiaco.com

Toplanan Veri Türleri
Bu Uygulama tarafından, bağımsız olarak ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla toplanan Kişisel Veriler arasında şunlar vardır: İsim, Soy İsim, Telefon Numarası, E-mail Adresi, Tanımlama Bilgileri ve Kullanım Verileri.
Toplanan diğer Kişisel Veriler, bu gizlilik politikasındaki başka bölümlerde sıralanmış olabilir ya da bilgilendirme metinleri aracılığıyla, yine aynı Verilerin toplanmasında içeriğe dayalı bir şekilde görülebilir.
Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak girilebilir ya da bu Uygulamanın kullanılması esnasında otomatik olarak toplanabilir.
Tanımlama Verilerinin - ya da diğer veri izleme araçlarının – bu Uygulama tarafından muhtemel kullanımı veya bu Uygulama tarafından kullanılan üçüncü şahısların hizmet sahiplerinin olası bir kullanımı, aksi belirtilmediği müddetçe, Kullanıcıyı tanımlamayı ve Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetin sunulması ile yakından ilgili olan hedefler için,  kendi tercihlerinin kaydedilmesini amaçlamaktadır.
Kullanıcı tarafından bazı kişisel verilerin sağlanmasındaki başarısızlık, bu Uygulamadaki hizmetlerin sunulmasına engel olabilir.
Kullanıcı, üçüncü şahısların yayınlanan ya da bu Uygulama aracılığı ile paylaşılan Kişisel Verilerinin sorumluluğunu üstlenir ve Yetki Sahibini üçüncü şahıslara karşı her türlü sorumluluktan muaf tutarak, bunları iletme veya yayma hakkına sahip olduğunu garanti eder.

Toplanan Verileri İşleme Yöntemi ve Yeri
İşleme Yöntemi
Yetki Sahibi, Kişisel Verilerin yetkisiz bir şekilde erişimini, ifşasını, değiştirilmesini ya da imhasını önlemek için uygun güvenlik tedbirlerini alarak, Kullanıcının Kişisel Verilerini işler.
İşleme, organizasyonel yöntemlerle ve belirtilen amaca sıkı sıkıya bağlı mantıklı uygulamalarla, bilgisayar cihazları ve/veya seyir sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Yetki sahibinin yanı sıra, bazı durumlarda, (personel, idari, ticari, pazarlama, yasal, sistem yöneticileri) sitesinin organizasyonuna katılan görevli kategorileri ya da (üçüncü şahıs teknik hizmet tedarikçileri, posta kuryeleri, konaklama sağlayan yetkililer, bilişim şirketleri, komünikasyon ajansları gibi) harici varlıklar ve gerek görüldüğünde, Yetki Sahibi tarafından İşlem Sorumlusu olarak atananlar da verilere erişebilmektedirler. Sorumluların güncellenmiş listesi, İşlem Yetki Sahibinden her zaman istenebilir.

Yer
Veriler, Yetki Sahibinin operasyonel merkezinde ve işleme katılan taraflarca lokalize edilmiş olan başka bir yerde işleme tabi tutulurlar. Daha fazla bilgi için, Yetki Sahibi ile irtibata geçin.

Süreler
Veriler, Kullanıcı tarafından talep edilen ya da bu belgede açıklanan amaçlarca öngörülen hizmetin yürütülebilmesi için gerekli olan sürede işleme tabi tutulurlar ve Kullanıcı, her zaman İşlemin durdurulmasını ya da Verilerin silinmesini talep edebilir. 

Toplanan Verilere Uygulanan İşlemin Amacı
Kullanıcının Kişisel verileri, bizzat aşağıdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla Yetki Sahibine izin vermek için toplanmaktadır: Kullanıcı ile İrtibata Geçmek ve İstatistik.
Her bir amaç için kullanılan Kişisel Verilerin türleri, işbu belgenin ilgili bölümlerinde belirtilmiştir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Detayları
Kişisel Veriler, aşağıdaki amaçlar için ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanırlar: 

  • Kullanıcı ile İrtibata Geçme
  • İstatistik

Kişisel Veriler Hakkında İlave Bilgiler

  • Ek Madde

Veri Tanımlama Politikası
Bu Uygulama Veri Tanımlamasının kullanılmasını sağlar. Daha fazla bilgi ve daha ayrıntılı bir enformasyon için, Veri Tanımlaması Politikasına başvurabilirsiniz.  

İşlem Hakkında İlave Bilgiler
Yasal Savunma
Kullanıcının Kişisel verileri,  Kullanıcı tarafından aynı veya benzer hizmetlerin uygunsuz kullanımına karşı, muhtemel bir eylem durumunda Yetki Sahibi tarafından yasal takibat için ya da hazırlık aşamalarında kullanılabilir.
Kullanıcı, kamu otoritelerinin talebi durumunda, Yetki Sahibinin bu Verileri ifşa edebileceği hususunda bilgi sahibi olduğunu beyan etmektedir. 

Özel Açıklamalar
Kullanıcının talebi üzerine, işbu gizlilik politikasında yer alan bilgilere ilave olarak, bu Uygulama, Kullanıcıya özel belirli hizmetler ya da Kişisel Verilerin toplanması ve işleme tabi tutulması ile ilgili olarak ek ve içeriğe dayalı bilgiler sağlayabilmektedir.

Sistem Günlükleri ve Bakım
İşletimine ve bakımına yönelik gereksinimler için, bu Uygulama ve kullandığı muhtemel üçüncü şahıs hizmetleri, Sistem Günlüklerini yani, etkileşimleri kaydeden ve aynı zamanda Kişisel Verileri ve Kullanıcının IP adresini de ihtiva edebilen dosyayı toplayabilmektedir.

Bu gizlilik politikasının ihtiva etmediği bilgiler
Kişisel bilgilerin işlenmesi ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinme için, iletişim bilgilerini kullanmak suretiyle, herhangi bir zamanda İşlem Yetki Sahibine talepte bulunulabilir.

Kullanıcılar tarafından hakların kullanılması
Kişisel Bilgilere erişme yetkisine sahip olan bireyler, bunların işlemleri ile ilgili, meşru nedenlerle her bir durumda itiraz etmenin yanı sıra, İşlem Yetki Sahibi nezdinde, herhangi bir zamanda, hukuka aykırı olarak işleme tabi tutulan Kişisel Verilerin varlığının ya da eksikliğinin onayını alma, içeriğini ve menşeini öğrenme, doğruluğunu teyit etme ya da bunların entegrasyonunu, silinmesini, güncellenmesini, düzeltilmesini, anonim bir formata dönüştürülmesini ya da bloke edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Talepler, İşlem Yetki Sahibine sunulmalıdır.
Bu Uygulama, “Do Not Track-Takip Etmeyin” taleplerini desteklememektedir. Üçüncü şahıslarca kullanılan muhtemel hizmetlerin desteklenip desteklenmediğini öğrenmek için, onların gizlilik politikalarına başvurun.

Bu gizlilik politikasındaki modifikasyonlar
İşlem Yetki Sahibi, Kullanıcılara bu sayfada ilan vermek suretiyle, herhangi bir zamanda, işbu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle, lütfen, en altta belirtilen en son değişiklik tarihini referans alarak bu sayfaya sık sık başvurun. İşbu gizlilik politikasında uygulanan değişikliklerin kabul edilmemesi durumunda, Kullanıcı, bu Uygulamayı durdurmakla yükümlüdür ve İşlem Yetki Sahibinden, kendi Kişisel Verilerinin kaldırılmasını talep edebilir. Aksi belirtilmediği müddetçe, önceki gizlilik politikası, o zamana kadar toplanan Kişisel Verilere uygulanmaya devam edecektir.

Bu gizlilik politikası hakkında bilgiler
Veri İşleme Yetki Sahibi,  Iubenda tarafından hazırlanan ve sunucularda depolanan modüllerden başlayarak yazılan bu gizlilik politikasından sorumludur.

Tanımlamalar ve Yasal referanslar  Son Revizyon Tarihi: 20 Temmuz 2015
iubenda bu sayfayı ihtiva eder ve kullanıcılar hakkındaki bazı kişisel verileri toplar.
Basitleştirilmiş Gizlilik Politikasını Görüntüle